1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ( www.batukaitau.lt ) bei Pirkėjo (asmens ar įmonės, perkančios prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetiniame puslapyje www.batukaitau.lt. Su taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės taisyklėmis.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.batukaitau.lt šių taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.

2.4. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

3. Pirkėjo pareigos

3.1. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.batukaitau.lt įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį).

3.2. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją.

3.3. Pirkėjas, užsisakęs prekes, privalo per 24 valandas nuo užsakymo momento apmokėti nurodytą sumą už prekes

3.4. Pirkėjas, užsakydamas paslaugą apmoka už prekes, išanksto prieš jas pristatant  .

3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje nurodytu adresu. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje.

3.6. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas.

3.7. Pirkėjas, priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas.

3.8. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų.  Už žalą, atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių turinį. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.batukaitau.lt.

4.3. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes. Pirkėjas gali atsisakyti gauti šią informaciją

4.4. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.

5.2. Pirkėjui užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.3. punkte numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu per trumpiausius imanomus terminus.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.

5.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina pinigus Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus  prekių pristatymo tikslais.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes.

6.2. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei ar kiekiui, Pirkėjas gali vadovautis Taisyklių 3.7 punktu. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl kokybės jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.

6.4. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ir važtaraštyje nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.

7.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

7.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.

7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.